แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงได้แก้ไขแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์