เรียกประชุมสภา อบต.หนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสามัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์