รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 8/2558

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2558 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์