กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559 ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์