อัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   ได้แบ่งหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ออกเป็น 4 ส่วน  ซึ่งมีการจัดโครงสร้างการบริหารดังนี้

 

(1)    พนักงานส่วนตำบล  ประกอบไปด้วย

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  1  ตำแหน่ง

สำนักงานปลัด

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด  1  ตำแหน่ง 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่งบุคลากร  1  ตำแหน่ง

ส่วนการคลัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1  ตำแหน่ง 

ส่วนโยธา

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่งนายช่างโยธา  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1  ตำแหน่ง

ส่วนการศึกษา

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  1  ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ครู  2  ตำแหน่ง

(2)  ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  1  ตำแหน่ง

(3)  พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ  1  ตำแหน่ง

 (4)  พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งนักการภารโรง  1  ตำแหน่ง

(5ระดับการศึกษาของบุคลากร

มัธยมศึกษา  –  คน

ปวช.  1  คน

ปริญญาตรี  11  คน

ปริญญาโท  5  คน

คอมเมนท์