แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/3 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบัที่ 6 พ.ศ.2552 จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าที่ 351/2555 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2555 และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์