การชำระเงินโดยการปัดเศษสตางค์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการชำระเงินค่าไฟฟ้าหรือเงินรายได้อื่นๆ ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเป็นเงินสด ให้รับชำระเงินโดยการปัดเศษสตางค์แต่ละช่วงเป็น 0, 25, 50 หรือ 75 สตางค์ โดยเศษที่มากกว่าครึ่ง ของแต่ช่วง (13 สตางค์) เป็นฐานปัดขึ้นและเศษที่น้อยกว่าครึ่งของแต่ละช่วง (12 สตางค์) เป็นฐานปัดลง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ นอกจากนี้ยังแนะนำความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าระวังภัยฤดูแล้งอีกด้วย

คอมเมนท์