กิจกรรมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะให้กับพนักงาน ลูกจ้างสังกัด อบต.หนองเต่า

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 อบต.หนองเต่า จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะให้กับพนักงาน ลูกจ้างสังกัด อบต.หนองเต่า โดยทำความสะอาดศาลาวัดโคกสุข ม.2 ต.หนองเต่า 

 

  

คอมเมนท์