รายงานการประชุมผู้บริหารอบต.หนองเต่า ครั้งที่ 10/2557

ด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารอบต.หนองเต่า ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 ในคราวประชุมผู้บริหารอบต.หนองเต่าครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์