รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558-30 ก.ย.2559 และมีสัญชาติไทยและอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือที่เสี่ยงต่อความยากจน รายละ 400 บาท ต่อคน/ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย ตามประกาศแนบท้าย ทั้งนี้ผู้ขอรัะบสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมาเพื่อแสดงต่อไป

คอมเมนท์