แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภัยแล้งพื้นที่ ม.7

เมื่อวันที่21-22เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภัยแล้งพื้นที่ ม.7 บ้านหนองเต่า ต.หนองเต่า 

 

  

คอมเมนท์