กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ค.2559 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ค.2559 โดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์