ระงับเหตุเพลิงใหม่ ม.2 บ้านโคกสุข

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเขาพระงามและองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ในการสนับสนุนรถดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงใหม่ ม.2 บ้านโคกสุข ตำบลหนองเต่า 

 

  

  

  

คอมเมนท์