รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์