ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2559 จึงอนุมัติและประกาศใช้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์