ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์