รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาของราชการ พ.ศ.2540 และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดูได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์