รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 4/2559

ด้วยคณะผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/บริหาร4,2559 (2).pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์