กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสารทลาวและงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันสารทลาวและงานเทศน์มหาชาติ 2559

 

อบต.หนองเต่าร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เด็กเล็ก เนื่องในวันสารทลาวและงานเทศน์มหาชาติ ในวันที่16กันยายน2559 ณ วัดโคกสุข

 

  

  

  

คอมเมนท์