รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 6/2559

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/บริหาร6,59.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์