รายงานการประชุมสภา อบต.หนองเต่า สมับสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/สมัยสามัญ,สมัยที่3 ครั้ง1,2559.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์