ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

 

  

คอมเมนท์