รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 8/2559

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2559 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 9 พ.ย.2559 โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/ประชุมบริหาร8,2559.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์