การยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติมาตร 74 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึง มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2520 จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครองรอง ยื่นแบบและชำระภาษี ดังต่อไปนี้

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาษีป้าย

 

  • ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ภาษีบำรุงท้องที่

 

  • ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

โดยยื่นแบบเพื่อชำรภาษีตามกำหนดเวลาได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ในวันเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

{pdf=files/ประกาศ (จัดเก็บ).pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์