รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมั้ยแรก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/201702141521.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์