ประเพณีกำฟ้า 2560

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาชนหมู่8 บ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมกำฟ้า ประจำปี 2560  เพื่อสืบสานประเพณีของชาวไทยพวน ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยมีกิจกรรมเผาข้าวหลาม สำหรับร่วมพิธีสู่ขวัญพระแม่โพสพ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านสระกระเบื้องให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่าและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่อไป 

 

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์