ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/201702221452.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์