ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองเต่า พุทธศักราช ๒๕๕๗

         ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ฯลฯ

          ในการดำเนินงานวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนการสืบสานและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็นภารากิจสำคัญที่ต้องร่วมมือและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้มแข็งสามารถรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลกเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานวัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์ในลักษณะของเครือข่ายที่บูรณาการงานร่วมกันโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีข้อบังคับรองรับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ อย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาวัฒนธรรมจัดให้มีข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

  

คอมเมนท์