ประวัติก่อนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า

เริ่มแรกนักพัฒนาชุมชนตำบลหนองเต่า ได้ไปประชุมที่จังหวัดทาง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี   ได้เข้าร่วมประชุมและได้เสนอการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนว่ามีตำบลไหนสนใจบ้างรายละเอียดคือว่าทางรัฐจะสมทบเท่าสมาชิกที่มีอยู่หัวละ 365 บาท นักพัฒนาชุมชนจึงได้มาปรึกษาทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงเล็งเห็นการเกื้อหนุนจุนเจือกันเบื้องต้นในชุมชนเพราะมีทั้งผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสจำนวนค่อนข้างมากจึงให้ทางนักพัฒนาชุมชนประสานงานไปยัง พมจ. จังหวัดให้มาเป็นวิทยากรในการจัดตั้งในตำบลหนองเต่า และอธิบายให้สมาชิกที่จะเข้าร่วมได้สนได้ที่จะเข้าประชุมรับฟังรายละเอียดต่าง ๆ จากจังหวัด

 

 

สวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 เดือนตุลาคม  2550 แรกเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกทั้งหมด  356 คน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  580 คน สมาชิกมีครอบคลุมทั้งตำบลหนองเต่าหมู่ที่ 1 – 8  และมีสมาชิกทุกช่วงชั้นอายุมีทั้งเด็กผู้ด้อยโอกาสคนชราภิกษุสามเณรและคนพิการคณะกรรมการรวมทั้งหมด  25 คน มีทั้งข้าราชการและสมาชิกอบต. ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า ดูรายละเอียดและระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่าได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์