รายงานการประชุมผู้บริหารอบต.หนองเต่า ครั้งที่ 1/2558

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์