รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมวิสามัญ สมั้ยแรก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/201704261445.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์