เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ค.2560 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

{pdf=files/201705081008.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์