รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมั้ยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/201705301513.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์