รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 2/2560

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานกาประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2560 ในคราวประชุมคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/ประชุมบริหาร2,2560.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์