ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 อาศัยตามอำนาจข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศง2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/201706081640.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์