รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนอเงต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อาศัยตามอำนาจประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิ.ย.2547 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 ส.ค.2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต่า โดยมี รายละเอี่ยดของตำแหน่งงาน ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

คอมเมนท์