ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า ได้รวมกลุ่มกันเพื่อเปิดเวทีในการแสดงความคิดเห็น และการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลหนองเต่า โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการรวมกัน และได้จัดกิจกรรมขึ้นสำหรับผู้สูงอายุในตำบล จึงได้รวมกลุ่มกันและเริ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กร มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการสมัครสมาชิกของกลุ่ม มีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จึงได้จดทะเบียนขอรับรองกลุ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ( ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ )

           ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรม การดูแลสุขภาพ กาย สุขภาพจิต และการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า ตามมติแกนนำผู้สูงอายุเมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา  และคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุ ดังนี้ รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์