กิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรรษา ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นำโดย  นายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดในเขตตำบลหนองเต่า   จำนวน 4 จุดหล่อเทียน ได้แก่ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 วัดสระกระเบื้อง  หมู่ที่ 8  วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5  วัดพานิชธรรมิการาม  หมู่ที่ 1 และในวันที่ 5 กรกฏาคม  2560  วัดโคกสุข  หมู่ที่ 2  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจกัน หล่อเทียนไปถวายวัดในหมู่บ้านของตนเอง  ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชน รุ่นลูกหลานต่อไป

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

คอมเมนท์