รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2560

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2560 

 

{pdf=files/บริหาร3,60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์