เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2557 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย.2558 นั้น อาศัยตามอำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย. 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์