รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5/2560

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/บริหาร5,60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์