อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสังกัด อบต.หนองเต่า

๑. สำนักงานปลัด อบต.หนองเต่า

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

๑.  งานบริหารทั่วไป    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)   ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(๒)   ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(๓)   ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(๔)   งานพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(๕)  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆของพนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างประจำ

(๖)  งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(๗)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย เปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(๘)  งานทะเบียนประวัติ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(๙)  การปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

(๑๐) งานการพาณิชย์  งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์

(๑๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ

(๑๒)  จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัด  และทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัด

(๑๓)  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม  สัมมนาต่างๆ

(๑๔)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

(๑๕)  งานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๖)  งานกิจการสภา เช่นการจัดการประชุมสภา การจัดทำรายงานการประชุมสภาเป็นต้น

(๑๗)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑๘)  งานจัดทำงบประมาณ

(๑๙)  งานศูนย์บริการร่วม

(๒๐)  งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

(๒๑)  งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

(๒๒)  งานออกหนังสือรับรองบุคคล

(๒๓)  งานการเกษตร

(๒๔)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.   งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

(๒)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล  หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๓)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค

(๔)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๕)  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๖)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อตอบสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๗)  งานประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๘)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.  งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อนามัยและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๒)  งานการพัฒนาสตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๓)  งานประชาคมและแผนชุมชน

(๔)  งานด้านสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

(๕)  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)

(๖)  งานส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ

(๗)  งานเศรษฐกิจชุมชน

(๘)  งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๙)  งานเศรษฐกิจพอเพียง

(๑๐) งานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑๑) งานกองทุนสวัสดิการชุมชน

(๑๒) งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

(๑๓) งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

(๑๔)  งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑๕) งานรวบรวมข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนและชุมชน

(๑๖) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๔.  งานกฏหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

(๒)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(๓)  งานดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่ง การจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฏหมาย  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

(๔)  งานตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล

(๕)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบัญญัติ

(๖)  งานตรวจสอบภายใน

(๗)  งานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

(๘)  งานแสดงบัญชีทรัพย์สินของฝ่ายการเมือง

(๙)  งานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

(๑๐) งานข้อบัญญัติอื่น (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

(๑๑) งานทะเบียนพาณิชย์

(๑๒)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(๔)  งานกู้ภัยต่างๆ

(๕)  งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ

(๖)  งานรักษาความสงบเรียบร้อย

(๗)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒. กองคลัง อบต.หนองเต่า

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินการเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายงานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๑. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานเก็บรักษาเงิน

(๒)  งานรับเงินและจ่ายเงิน

(๓)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

(๔)  งานตรวจสอบด้านการเงิน

(๕)  งานการจัดทำเช็คและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๖)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒.  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานบัญชี

(๒)  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

(๓)  งานงบการเงินและงบทดลอง

(๔)  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

(๕)  งานการจัดทะเบียนคุมต่างๆ

(๖)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

(๒)  งานพัฒนารายได้

(๓)  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

(๔)  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

(๕)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

(๒)  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

(๓)  งานจัดซื้อจัดจ้าง

(๔)  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

(๕)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง อบต.หนองเต่า

ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย      แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๑.  งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานก่อสร้างและบูรณะถนน

(๒)  งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เขื่อน ทดน้ำและโครงการพิเศษ

(๓)  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางาคมนาคม

(๔)  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

(๕)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

(๒)  งานประเมินราคา

(๓)  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

(๔)  งานสำรวจ ออกแบบ  เขียนแบบงานก่อสร้างและบริการข้อมูล

(๕)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

(๒)  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

(๓)  งานไฟฟ้าสาธารณะ

(๔)  งานระบายน้ำ

(๕)  งานจัดตกแต่งสถานที่

(๖)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานสำรวจและแผนที่

(๒)  งานวางผังพัฒนาเมือง

(๓)  งานควบคุมทางผังเมือง

(๔)  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

(๕)  งานสวนสาธารณะและสิ่งแวดล้อม

(๖)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๔. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองเต่า

ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว การวัดผล  ประเมินผล  การวางแผนการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การเก็บรวบรวมสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา การกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  รวมถึงส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  ส่งเสริมการศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ

๑. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑) งานสารบรรณและงานธุรการต่างๆ

(๒) การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา

(๓) การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา

(๔) การควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

(๕) สำรวจข้อมูลและปัญหาด้านเด็กและเยาวชน

(๖) การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติต่างๆ

(๗) ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๘) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

(๙) จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

(๑๐) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒.  งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่

(๒)  งานสร้างและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่.

(๓)  วางมาตรฐานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่

(๔)  การวางแผนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่

(๕)  การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่

(๖)  งานการเงิน บัญชี  พัสดุ งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๗) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

(๘)  งานกิจการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)

(๙)  งานพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑๐) งานส่งเสริมความร่วมมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑๑) งานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

(๑๒) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ

(๒) งานกิจการศาสนา

(๓) งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๔) งานกิจการเด็กและเยาวชน

(๕) งานกีฬาและนันทนาการ

(๖) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

(๗) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย