ข่าวล่าสุด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีรายละเอีดตามเอกสารแนบท้าย

การประชาสัมพันธ์ศาลปกครองนครสวรรค์มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง

แนวทางการส่งเสริมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (พฤษภาคม – กันยายน 2565)

นโยบายการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กิจกรรมอบต.

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 1/2565

นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า  จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า  ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 2565

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

“กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่1/2565

การจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานปูนบ้านลาด ถึงบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,520 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลปู่ตาบ้านโคกสุขถึงบ้านนายจำปา ดาวใส หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และรายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานปูนบ้านลาดถึงบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลิตภัณฑ์ตำบล

กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

ผู้บริหารอบต.

 

นายสุเทพ   ด้วงมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
โทร. 08-1994-6962

Line อบต.หนองเต่า สแกนเลย 

บริการ E-Service

ร้องเรียนการทุจริตได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

177128
Users Today : 52
Users Yesterday : 73
This Month : 2485
This Year : 42785
Total Users : 177128
Views Today : 88
Total views : 639018
Who's Online : 5
Your IP Address : 119.59.98.99
Server Time : 2022-11-29