ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยปัจจุบันอยู่ในช่วงปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพ เกษตรอำเภอบ้านหมี่จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินด้วยวงเงินสินเชื่อของ ธกส. และแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มอบหมายให้พันตรีอุดม พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 85 ครัวเรือน

Continue Reading

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้

Continue Reading