ศพด.บ้านสระกระเบื้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนประจำปี 2566

วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ขอขอบคุณ คุณยายขันทอง หนูเผ่า และคุณยายวัฒนา แสงทอง ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรให้นักเรียน ศพด.บ้านสระกระเบื้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนประจำปี 2566

Continue Reading

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2566

ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ อำเภอบ้านหมี่ นำโดยนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยส่วนราชการ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรม นำโดย นางชุติกาญจน์ ตั้งโสภณ ผู้อำนวยการกองคลัง นางละอองดาว ทองมี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางจิราพร แสงนาค ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Continue Reading

ศพด.บ้านสระกระเบื้องร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ศพด.บ้านสระกระเบื้อง สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง  เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-19  กุมภาพันธ์ 2566

Continue Reading

รายงานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในและด้านการควบคุภายในและการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอรายงานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในและด้านการควบคุภายในและการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับความร่วมมือและของสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น รถจักยานต์ ขนม นม อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่น ๆ มากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง นายวิโรจน์ เรืองรุ่ง และ คณะกรรมการศพด.บ้านสระกระเบื้อง ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการแสดงของเด็ก ๆ ในชุด ชื่อว่า ล้างมือโควิด และการมอบของรางวัล ทุนการศึกษา ต่าง ๆ คณะครูจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวคล่องและมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ

Continue Reading

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับความร่วมมือและของสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น รถจักยานต์ ขนม นม อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่น ๆ มากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านปลัด อบต. ประธาน คณะกรรมการศพด.อบต.หนองเต่า ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการแสดงของเด็ก ๆ ในชุด ชื่อว่า ฉันคือเมฆ และการมอบของรางวัล ทุนการศึกษา ต่าง ๆ คณะครูจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวคล่องและมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดแนบท้าย

Continue Reading

เตือนภัยเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ประชาชนส่วนใหญ่บูชาไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ ประกอบช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว อาการแห้งแล้ง ลมแรง อาจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอความร่วมมือและแจ้งเตือนประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูป เทียน บูชา และการเผากระดาษ เมื่อเสร็จแล้วควรดูแลดับไฟให้เรียบร้อย

Continue Reading