การยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีหนองเต่า ในสาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม และส่วนรวมด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 10 ปี

สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหมี่  ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในตำบลหนองเต่า และ การยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีหนองเต่า ในสาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อสังคม และส่วนรวมด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 10 ปี  มีผลงานและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ปรากฏ แก่สาธารณชน

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำีปงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำีปงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำีปงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading

มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนสิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วยปลูกผักสวนครัวและสวนผลไม้เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading

แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษและสังเกตลักษณะของเห็ดพิษ รวมถึงอาการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ประชาชนทราบ

Continue Reading

การประชุมรับรองข้อมมูล จปฐ. ปี 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ ดำเนินการประชุมรับรองข้อมมูล จปฐ. ปี 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 กันยายน 2566

Continue Reading