ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performnce Assessment : LPA) ประจำปี 2565 นั้น จังหวัดลพบุรี จึงขอส่งประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย พันตรีอุดม   พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ 1 และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Continue Reading

“กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบให้พันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ 1 และพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ วัดพานิชธรรมิการาม ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ให้แก่ต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงปลูก ต้นราชพฤกษ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูก และต้นนิโครธ ต้นไม้โบราณรุกขมรดกของแผ่นดิน

Continue Reading

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย พันตรีอุดม  พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ 1 พร้อมคณะ   เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565  โดยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  เวลา 18.00  น. 

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

เอกสารแนบ ผลบริหารความเสี่ยงมทุจริต2565รอบ12ด. (451 kB)

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลปู่ตาบ้านโคกสุข ถึงบ้านนายจำปา ดาวใส หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,140 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สา […]

Continue Reading