ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้ 1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 2.เพื่ออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  3.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

Continue Reading

ปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับมอบหมายจากอำเภอบ้านหมี่ จัดตั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือศูนย์พักคอย นั้น ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลหนองเต่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรค และในสถานกักตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอยไม่มีผู้ป่วยเข้าพักจึงขอปิดปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Continue Reading

รายงานผลการจัดบริการสาธารณะจากระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3677-0007 โทรสาร 0-3677-0007 หรือสำนักงานเหล่ากาชาดใกล้บ้านท่าน

Continue Reading

วันป่าชุมชนแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

Continue Reading

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยปัจจุบันอยู่ในช่วงปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพ เกษตรอำเภอบ้านหมี่จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินด้วยวงเงินสินเชื่อของ ธกส. และแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

Continue Reading