โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 

Continue Reading

ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับเกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่่ยวข้าวนาปีแล้ว ขอความร่วมมืองดการเพราะปลูกข้าวต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ข้อมูลจัดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จขัดส่งข้อมูลจุดบริการสถานอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการสนับสนุนโครงการรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล ตามรายละเอียดแนบท้าย

Continue Reading

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

เอกสารแนบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ […]

Continue Reading

วันที่ 16 สิงหาคม  2566  เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

Continue Reading

ศพด.บ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ศพด.บ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำบุญ และรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดสระกระเบื้อง

Continue Reading