รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 13/2563

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 14/2563 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารสวนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร จัดโครงการอบรมสัมมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม  แก่คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต.หนองเต่า บุคลากร  ผู้นำท้องที่  อสม. อปพร. ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยในวันที่ 21 กันยายน 2563 ฝึกอบรมหัวข้อหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  และ บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ ด้วยการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

Continue Reading

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrityand Transparency : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป้นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency : ITA) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,194,279 บาท เพื่อแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564

ตามที่ประชุมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 โครงการ ใน 4 ประเภทกิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 328,380 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติแแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ครั้งที่ 12/2563 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  อบต.หนองเต่า  จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการ อบต.หนองเต่า โดยวิทยากร จากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และ   ผู้จัดการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี นายเชาว์วัช หนูทอง ให้ความรู้นหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และเดินทางดูงานนอกพื้นที่ วันอังคารที่ 15 กันยายน  2563 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  เดินทางเข้าร่วม 50 คน

Continue Reading