การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ยื่นคำร้องต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรและยาหม่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรและยาหม่อง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่  4  เมษายน  2558  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีนายสังเวียน  ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   เป็นประธานในพิธี  ในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุและจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองเต่า

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558   มีการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า ขึ้นที่ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading