ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

รายงานการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน