กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เอกสารแนบ