แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อให้คำปรึกษำตอบคำถำมทำงจริยธรรมหรือคณะทำงำนขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

รายงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า ได้ดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า มีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม และเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า อย่างสูงที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า จึงแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยมีองค์ประกอบคณะทางานและอานาจหน้าที่ ดังนี้