ขออนุมัติให้ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม